Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нйигэм, улс төрийн үйл явцад ямар үүрэг, нөлөөтэй вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: