Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хөдөө орон нутгийн иргэд хот руу шилжих хөдөлгөөнийг хэрхэн зохицуулах боломжтой вэ? (СОНГОН СУДЛАХ)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: