Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ардчилсан сонгуулийн зарчимын хэрэгжилт (СОНГОН СУДЛАХ)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: