Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Иргэний нийгмийн мөн чанарыг судалж, өөрсдийн оролцоог тодорхойльё
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: