Мэдээлэл зүй 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Мэдээлэл зүйн бодлого бодох үе шатууд: Алгоритмын чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: