Мэдээллийн технологи 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Компьютерийн системийн үндэс. Хадгалах төхөөрөмжүүд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: