Мэдээллийн технологи 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Холбоос, түүний төрөл – Hyperlink
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: