Үндэсний бичиг 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Өргөн хэрэглээний өвөрмөц бичлэгтэй үгийг нүдлэн тогтоох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: