Үндэсний бичиг 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Идэвхтэй хэрэглээ бүхий үгийн үндэс залгаврыг зөв бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: