Үндэсний бичиг 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Мэндлэх, хүндлэх, талархах, эерүүлэх, цээрлэх, бэлгэдэх үг хэллэгийг бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: