Үндэсний бичиг 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нэр үйл үгийн язгуур үндэст “л” дагаврыг зөв залган бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: