Монгол хэл 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Өвөрмөц, хэвшмэл хэлцийг тухайн найруулгад сонгон хэрэглэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: