Монгол хэл 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Үйл явдлыг хүүрнэн бичихдээ орон цаг, нөхцөл байдлыг дүрслэн, мэдрэмж сэтгэгдлээ илэрхийлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: