Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Эргэлтийн биетийн эзлэхүүн олох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: