Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нэгж радиустай тойрог ашиглан тригонометр функцийг дүрслэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: