Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тригонометрийн урвуу функц, тригонометр тэгшитгэлийн шийд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: