Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Функцийн хувиргалт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: