Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Биномын задаргаа
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: