Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тодорхой интеграл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: