Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Рационал илтгэгчтэй зэрэгт функцийн интеграл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: