Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Уламжлал ашиглан функц шинжлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: