Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Функцийн уламжлал олох, давхар функцийн уламжлал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: