Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Рационал илтгэгтэй зэрэгт функцийн уламжлал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: