Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хоёр векторын скаляр үржвэр, хоорондох өнцөг олох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: