Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Огторгуй дахь вектор
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: