Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Координатын хавтгай дахь шулуун ба вектор
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: