Математик 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Координатын хавтгай дахь хоёр шулууны параллел, перпендикуляр байх нөхцөл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: