Хими 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Элемент, тэдгээрийн оксидын химийн шинж чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: