Хими 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Галоген, галидын шинж чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: