Газарзүй 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Аж үйлдвэрийн хөгжил, онцлог
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: