Газарзүй 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Цаг агаар ба уур амьсгалын гаралтай байгалийн гамшигт үзэгдлүүд
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: