Газарзүй 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дэлхийн аж үйлдвэрийн салбар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: