Дизайн технологи 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Механик ба электроник-1. Үндсэн ойлголт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: