Дизайн технологи 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хувцасны технологи-2. Үндэсний загвартай хувцас эсгүүр, загварчилгаа
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: