Уран зохиол 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хэлний хэрэглээг задлан шинжилж, үндэслэлтэй, баримт нотолгоотой үнэлж дүгнэн бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: