Мэдээллийн технологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Багц ба нэгдсэн мэдээллийн жишээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: