Үндэсний бичиг 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сургаалын зохиолын хэл зүйн онцлог шинжийг харьцуулах, тайлбар хийх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: