Үндэсний бичиг 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сонгодог бичгийн зохиол бүтээлийг кириллээс монгол бичигт, галигаас монгол бичигт алдаагүй бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: