Үндэсний бичиг 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүндэтгэлийн үг хэллэгийн утгыг тайлбарлан бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: