Монгол хэл 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тайлбарласан эсээ, хөрөг найруулал, ажлын удирдамж, тайлангийн бүтэц, агуулгын уялдаа холбоо, учир зүйн дарааллыг цогцолбор, догол мөрөөр тайлбарлах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: