Математик 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Матрицын нэмэх, хасах, тоогоор үржүүлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: