Иргэний боловсрол 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Харилцан ойлголцсоноор бусдад туслахад болон тэднийг баярлуулахад хөнгөн хялбар болохыг ухаарах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: