Хими 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Этанол, түүний шинж чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: