Хими 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Алкан болон алкены хими шинж
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: