Физик 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Утгат цифр, хэмжилтийн алдаа тооцох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: