Англи хэл 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Mongolian Tsagaan sar
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: