Дизайн технологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Холбоосын төрөл, проекц зураг
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: