Дизайн технологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хувцасны технологи-1. Хөнгөн хувцас зохион бүтээлт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: