Дизайн технологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хувцасны технологи-2. Хөнгөн хувцас эсгүүр, загварчилгаа
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: