Биологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
10.8.а. Эсийн митоз хуваагдал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: